Thẻ Bài với thẻ "vợ chưa cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: vợ chưa cưới trong tiếng Trung Quốc là gì?