Thẻ Bài với thẻ "Trục lai bơm nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Trục lai bơm nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?