Thẻ Bài với thẻ "Trục lai bơm lái trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Trục lai bơm lái trong tiếng Trung Quốc là gì?