Thẻ Bài với thẻ "trừ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: trừ trong tiếng Trung Quốc là gì?