Thẻ Bài với thẻ "thùa khuy mắt phụng trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: thùa khuy mắt phụng trong tiếng Trung Quốc là gì?