Thẻ Bài với thẻ "tên đầy đủ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: tên đầy đủ trong tiếng Trung Quốc là gì?