Thẻ Bài với thẻ "sổ điểm danh   trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: sổ điểm danh   trong tiếng Trung Quốc là gì?