Thẻ Bài với thẻ "sính lễ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: sính lễ trong tiếng Trung Quốc là gì?