Thẻ Bài với thẻ "rời khỏi trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: rời khỏi trong tiếng Trung Quốc là gì?