Thẻ Bài với thẻ "phù dâu trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: phù dâu trong tiếng Trung Quốc là gì?