Thẻ Bài với thẻ "Phớt nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Phớt nâng hạ trong tiếng Trung Quốc là gì?