Thẻ Bài với thẻ "Phép nghỉ đặc biệt trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Phép nghỉ đặc biệt trong tiếng Trung Quốc là gì?