Thẻ Bài với thẻ "phanh trục trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: phanh trục trong tiếng Trung Quốc là gì?