Thẻ Bài với thẻ "ôn bài  trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: ôn bài  trong tiếng Trung Quốc là gì?