Thẻ Bài với thẻ "nơi sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: nơi sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?