Thẻ Bài với thẻ "nhẫn đính hôn trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: nhẫn đính hôn trong tiếng Trung Quốc là gì?