Thẻ Bài với thẻ "Nghỉ phép năm trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Nghỉ phép năm trong tiếng Trung Quốc là gì?