Thẻ Bài với thẻ "Nghỉ không phép trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Nghỉ không phép trong tiếng Trung Quốc là gì?