Thẻ Bài với thẻ "nghỉ đông  trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: nghỉ đông  trong tiếng Trung Quốc là gì?