Thẻ Bài với thẻ "ngày sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: ngày sinh trong tiếng Trung Quốc là gì?