Thẻ Bài với thẻ "Máy zigzag trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy zigzag trong tiếng Trung Quốc là gì?