Thẻ Bài với thẻ "Máy trần đè trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy trần đè trong tiếng Trung Quốc là gì?