Thẻ Bài với thẻ "Máy cuốn ống trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy cuốn ống trong tiếng Trung Quốc là gì?