Thẻ Bài với thẻ "Máy cắt nhám ( cắt dây đai) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy cắt nhám ( cắt dây đai) trong tiếng Trung Quốc là gì?