Thẻ Bài với thẻ "Máy bổ túi trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy bổ túi trong tiếng Trung Quốc là gì?