Thẻ Bài với thẻ "Máy 2 kim trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy 2 kim trong tiếng Trung Quốc là gì?