Thẻ Bài với thẻ "Máy 1 kim xén trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Máy 1 kim xén trong tiếng Trung Quốc là gì?