Thẻ Bài với thẻ "máy 1 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: máy 1 kim (điện tử) trong tiếng Trung Quốc là gì?