Thẻ Bài với thẻ "mã quốc gia trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: mã quốc gia trong tiếng Trung Quốc là gì?