Thẻ Bài với thẻ "má phanh trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: má phanh trong tiếng Trung Quốc là gì?