Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Thiếc (10 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Thiếc (10 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?