Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Thép (11 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Thép (11 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?