Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Sứ (20 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Sứ (20 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?