Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Sắt (6 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Sắt (6 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?