Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Saphia (45 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Saphia (45 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?