Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Pha lê (15 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Pha lê (15 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?