Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Ngọc lục bảo (55 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?