Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Len (7 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Len (7 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?