Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Lanh (4 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Lanh (4 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?