Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Hồng ngọc (40 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Hồng ngọc (40 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?