Thẻ Bài với thẻ "lế cưới Giấy (tròn 1 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lế cưới Giấy (tròn 1 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?