Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Đồng (8 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Đồng (8 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?