Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Da (3 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Da (3 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?