Thẻ Bài với thẻ "lễ cưới Bông (2 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: lễ cưới Bông (2 năm) trong tiếng Trung Quốc là gì?