Thẻ Bài với thẻ "kiệu hoa trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: kiệu hoa trong tiếng Trung Quốc là gì?