Thẻ Bài với thẻ "Hộp giảm tốc trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: Hộp giảm tốc trong tiếng Trung Quốc là gì?