Thẻ Bài với thẻ "hợp dịch trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: hợp dịch trong tiếng Trung Quốc là gì?