Thẻ Bài với thẻ "hàm thụ  trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: hàm thụ  trong tiếng Trung Quốc là gì?