Thẻ Bài với thẻ "gốc biên lai đã chi séc trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: gốc biên lai đã chi séc trong tiếng Trung Quốc là gì?