Thẻ Bài với thẻ "DVD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?"

Tag: DVD-ROM trong tiếng Trung Quốc là gì?